Mukpop 2024
Mukpop Logo

Stipers

Om sa’n geweldich feest organisearje te kinnen kinst tsjintwurdich net mear sûnder sponsoaren. Dêrom binne wy ek tige bliid en grutsk. Dat dizze sponsoren ús stypje. Sawol materiaal as finansjeel. Sûnder dizze sponsoren wie it bierke foar jim ûnbetelber rekke en hien wy it Mukpop festival net jaan kinnen sa as we dat graach dogge. Hûndertûzendkear tank oan al ús sponsoren!

© Copyright Mukpop - 2024

Spotify Spotify playlist